Jste zde: Domácí stránka |
CIR > Projekty > Společenská odpovědnost MSP

Program společenské odpovědnosti firem pro malé a střední podniky

Společenská odpovědnost MSP

Centrum inovací a rozvoje zahájilo 1. 6. 2006 práci na projektu nazvaném "Program společenské odpovědnosti firem pro malé a střední podniky", jehož cílem je seznámit cílovou skupinu s principy společenské odpovědnosti firem a jejími přínosy pro činnost podniku.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, v rámci programu JPD3 - Priorita 7.4. - Adaptabilita a podnikání. 

Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility - CSR) je dobrovolný přístup organizací a podniků k otázkám rozvoje a zlepšování stavu společenského prostředí, včetně dosažení udržitelného rozvoje. Společensky odpovědná firma nepovažuje za svou jedinou prioritu zisk, ale řídí své aktivity s ohledem na jejich sociální a environmentální dopad na okolní prostředí. Takové jednání vede k posílení konkurenceschopnosti firmy, získání dobrého postavení na domácích i zahraničních trzích a v neposlední řadě k zajištění dlouhodobější perspektivy pro svou podnikatelskou činnost. 

Konkrétní příklady aktivit souvisejících s tématy společenské odpovědnosti firem jsou např. protikorupční opatření, transparentní chování ke všem partnerům včetně zaměstnanců, rozvoj lidských zdrojů, politika ochrany ŽP ve firmě atd.

Cíle projektu

Přestože z posledních výzkumů vyplývá, že jsou české firmy, včetně malých a středních podniků, na uplatňování principů společenské odpovědnosti firem v praxi již připraveny, je v ČR tento koncept dosud málo rozšířen. Mnoho firem již dnes úspěšně realizuje řadu aktivit, které spadají do konceptu společenské odpovědnosti firem, ale většinou se jedná o aktivity nesystematické, nedostatečně propagované a mnohdy i zbytečně nákladné. Námi zahájený projekt si klade za cíl zlepšit informovanost MSP o konceptu společenské odpovědnosti firem a přispět k jeho širšímu uplatnění v českém prostředí.

Realizace projektu a jeho výstupy

Šíření konceptu společenské odpovědnosti firem mezi malé a střední podniky proběhne prostřednictvím následujících aktivit:

  • V první fázi projektu bude vytvořen informační materiál o principech společenské odpovědnosti firem, který se stane manuálem pro firmy zapojené do dalších aktivit. Příručka bude pro zájemce dostupná na našich webových stránkách.
  • Bude vytvořena metodika pro pilotní projekt vytváření programů společenské odpovědnosti firem. Na vytváření této metodiky se bude významnou měrou podílet nizozemská partnerská organizace BECO, která má v oblasti zavádění CSR bohaté zkušenosti. 
  • Podle vytvořené metodiky bude následně realizován pilotní projekt. 10 vybraných MSP registrovaných na území hl. města Prahy absolvuje praktické školení, po kterém se každý podnik pokusí vytvořit svůj vlastní program společenské odpovědnosti firem. Program bude konzultován se skupinou zástupců ostatních podniků a v průběhu jeho praktického zavádění bude probíhat výměna zkušeností mezi účastníky pilotního projektu. 
  • Po ukončení pilotního projektu budou dokončená metodika a výsledky pilotního projektu šířeny mezi další MSP a profesní a odborové organizace. Abychom zvýšili udržitelnost projektu, zařadili jsme do projektových aktivit i vytvoření sítě pro výměnu informací a zkušeností v oblasti CSR a také přípravu vzdělávacího programu zaměřeného na společenskou odpovědnost firem, o který rozšíříme naši stávající nabídku vzdělávání.

Nabídka spolupráce

Pokud máte zájem zapojit se do pilotního projektu nebo získat bližší informace o jeho realizaci, kontaktujte nás.