Jste zde: Domácí stránka |
CIR > Projekty > Obnova systému nakládání s odpadními vodami ve městě Nisporeni

Obnova systému nakládání s odpadními vodami ve městě Nisporeni

Rok 2011Rok 2011
Rok 2011
Obnova systému nakládání s odpadními vodami ve městě Nisporeni
Rok 2013 ČOV NisporeniRok 2013 ČOV Nisporeni
Rok 2013 ČOV Nisporeni

Centrum inovací a rozvoje v září 2010 oficiálně zahájilo jeden ze svých dosud největších projektů v oblasti vodohospodářství. Projekt financovaný Českou rozvojovou agenturou (ČRA) byl realizován v letech 2010 až 2013 v Moldavské republice pod názvem Obnova systému nakládání s odpadními vodami ve městě Nisporeni. Na realizaci projektu se společně s CIR podílely také firmy TopolWater s.r.o. a Kubíček VHS s.r.o., spojené ve „Sdružení NISPORENI“. 

Cílem projektu byla komplexní rekonstrukce a modernizace systému sběru a čištění odpadních vod ve městě Nisporeni, ve středním Moldavsku. Projekt pomáhá řešit jednu z dlouhodobě nejbolestnějších potíží obce, neboť mezi hlavní problémy patří právě špatná kvalita využívaných vodních zdrojů. To je způsobeno především chybějící, případně nefunkční zdevastovanou vodohospodářskou infrastrukturou, jako jsou úpravny vody, čerpací stanice, nádrže, vodovody, kanalizace, čerpací stanice odpadních vod, čistírna odpadních vod a další. Některé zdroje vod jsou též kontaminované. Hlavními výstupy projektu jsou proto:

  1. Zajištění funkční technologické části systému nakládání s odpadními vodami,
  2. vyškolení personálu pro obsluhu technologických částí systému nakládání s odpadními vodami,
  3. vytvoření plánu dlouhodobého rozvoje Vodovodů a Kanalizací Nisporeni a
  4. provedení osvětové kampaně zaměřené na hospodárné a bezpečné využívání vody.

Projekt navíc navazoval na komplexní mezinárodní program „Rehabilitation of the water supply in the Municipalities of Nisporeni Vazaresti and Grozesti“, financovaný Rakouskou rozvojovou agenturou (ADA), Švýcarskou rozvojovou agenturou (SDC) a rovněž za finanční podpory Evropské Unie.  Tento program se zaměřoval na vybudování nové a rekonstrukci původní vodovodní infrastruktury a zajištění nezávadné pitné vody pro obyvatele Nisporeni a čtyř sousedních vesnic (Vazaresti, Sendrini, Grozesti, Baboieni).

Příjemci projektu, profitujícími z jeho realizace, jsou obyvatelé města Nisporeni a přilehlých vesnic Vazaresti, Sendrini, Grozesti, Baboieni. Celkem se jedná o zhruba 20.000 obyvatel. Projekt má zásadní vliv na zdraví těchto obyvatel a celkové zlepšení životního prostředí v oblasti. V dlouhodobém horizontu dojde ke snížení nemocnosti v oblasti a výskytu onemocnění souvisejících s konzumací zdravotně závadné kontaminované vody.

Dalším příjemcem projektu je společnost Vodovody a Kanalizace (VaK) Nisporeni, jejíž kapacita byla výrazně posílena proškolením personálu v obsluze nové technologie a systému čištění odpadních vod. Dále byl pro VaK Nisporeni zpracován dlouhodobý rozvojový plán na systém nakládání s odpadními vodami, včetně funkčních modulů ekonomického a manažerského řízení a rozvoje společnosti.

Sekundárními příjemci projektu jsou především obyvatelé okresu Nisporeni a obyvatelstvo žijící v povodí řeky Prut, ve kterém díky projektu klesne koncentrace škodlivých a zdraví nebezpečných látek. Za další nepřímé příjemce projektu lze označit municipalitu Nisporeni. Pro představitele municipality byla problematika sběru a čištění odpadních vod dlouhodobým problémem, který se nedařilo řešit. Díky implementaci projektu financovaného Českou republikou budou nyní moci obrátit svou pozornost k dalším neřešeným problémům města.

Projekt byl úspěšně dokončen v létě 2013 a funkční modernizovaná čistírna odpadních vod byla předána příjemcům – Municipalitě Nisporeni.