Jste zde: Domácí stránka |
CIR > Inovace > Environmentální technologie

Environmentální technologie

Za environmentální technologii obvykle považujeme takovou technologii, která výrazně omezuje množství uvolňovaného znečištění vznikajícího jako důsledek nejrůznějších lidských činností. Zdrojem tohoto znečištění mohou být průmyslové aktivity i jiné lidské činnosti, např. emise do ovzduší a vod pocházející z lidského osídlení.

Environmentální technologie přispívají k omezování tohoto znečištění, případně převádějí zachycené znečištění na méně škodlivé formy. Standard konkrétní environmentální technologie odvozujeme v prvé řadě od limitů místní environmentální legislativy (např. limity stanovující nejvyšší možné ukazatele znečištění odpadních vod při vypouštění do vod povrchových, nebo nejvyšší přípustné koncentrace plynných škodlivin při jejich vypouštění do atmosféry atd.), dále od úrovně lidského poznání a od ekonomické dostupnosti daných technologií v místě jejich nasazení.

Environmentální technologií s rozšířeným využitím jsou například čistírny odpadních vod - průmyslových i splaškových. Tyto čistírny zachycují vznikající znečištění, které by se jinak nekontrolovaně šířilo do okolního prostředí a kontaminovalo podzemní a povrchové vody toxickými látkami. Během procesu zpracování odpadních vod vznikají kaly, jejich množství a složení se liší dle složení odpadních vod a použité technologie. Produktem zpracování odpadních vod tak je nejen voda, která vyhovuje místním environmentálním limitům pro vypouštění do určeného recipientu, ale také výše zmíněné kaly. Tyto kaly je nutné zpracovat vhodným způsobem tak, aby nedocházelo pouze k přesunu znečištění z jedné složky ŽP do druhé.

Centrum inovací a rozvoje má mnohaleté zkušenosti s transferem a aplikací environmentálních technologií v zahraničí, především v rámci projektů zahraniční rozvojové pomoci (ZRP).